Våren 2018

KAM NYTT våren 2018

Vi är glada att meddela att KAM nu består av sex yrkesförbund som kvalificerat sig för medlemskap i KAM:
SFRF- Svenska Fotzon- och Reflexologiförbundet
SNS- Svenska Naturmedicinska Sällskapet
NMTF- Närings Medicinska Terapeutförbundet
SHR- Svenska Homeopaters Riksförbund
NHF- Nordiska Homeopati Förbundet
Yrkesförbundet Massörerna

Dessutom har 87 enskilda terapeuter anslutit sig.

 Du som är intresserad av KAM:s arbete kan också gå med i KAM:s vänner.

Då KAM är en branschorganisation för yrkesförbund innebär det kontinuerliga kontakter med myndigheter, riksdag och regering.

KAM har en mycket viktig uppgift såsom remissinstans. Senaste remissvaret handlade om att inte begränsa tillgången på homeopatiska läkemedel.

KAM har också protesterat mot Kungliga vetenskapsakademins engagerande av Dan Larhammar som föreläsare om homeopatin. Då de flesta inom den medicinska kretsen vet att Dan Larhammar är en stark motståndare till allt vad alternativmedicin heter och framför allt mot homeopatin anser KAM att det är synnerligen oetiskt att inte inbjuda någon försvarare av den homeopatiska läkemetoden.

KAM har fått en för branschen betydelsefull plats i expertkommittén som är kopplad till regeringens utredning om att stärka patientsäkerhetsfrågorna i den icke-etablerade vården.Kjell Asplund,ordförande i Statens medicinsketiska råd och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen,har utsetts till utredare.  Irén Svensson Nylen deltar för för KAM:s räkning. Sammanlagt är det 20 personer i expertkommittén.

I uppdraget ingår bland annat att

  • se över vilken information som finns tillgänglig för patienter som vill välja vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården, både avseende vårdens effekter och vilket rättsligt skydd som finns
  • minska polariseringen mellan den etablerade och icke-etablerade vården genom att främja erfarenhetsutbyten
  • kartlägga forskning och forskningsresultat om behandlingsmetoder utanför den etablerade hälso- och sjukvården
  • lämna förslag till en policy för utvärdering och reglering av behandlingsmetoder utanför den etablerade vården
  • undersöka om rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar bör begränsas för den som inte är legitimerad.

KAM fortsätter även arbetet för momsbefrielse och BOT-avdrag.

Representanter för KAM:s styrelse kan du träffa på Homeopatibåten den 23 – 24 april.

Välkommen att titta in på KAM:s hemsida http://www.kam.tm!

Varma hälsningar från KAM:s styrelse