STADGAR

Kommittén för Alternativ Medicin
Organisationsnummer: 802017-6007

 

Stadgar

§ 1 Firma
Föreningens firma är Kommittén för Alternativ Medicin.
Föreningen kan också uppträda under namnet KAM.
 
§ 2 Ändamål
 • KAM är Branschorganisation för föreningar inom komplementär- och alternativmedicin i Sverige.
 • KAM har som ändamål att vara forum för samverkan mellan yrkesförbund och skolförbund inom komplementär- och alternativmedicin.
 • KAM har som ändamål att företräda branschens gemensamma intressen.
 • KAM är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.
KAM:s uppgift är:
 • att verka för rätten för yrkesverksamma terapeuter att utöva komplementär- och alternativmedicinska terapier.
 • att verka i samhällsdebatten för medlemsförbunden.
 • att informera om kompetensen som finns inom medlemsförbunden.
 • att utöva kontroll av yrkesverksamma terapeuter genom auktorisation, kvalitetssäkring och registerföring.
 • att verka för individens rätt att fritt välja terapiform.
§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm eller Stockholms län.
§ 4 Medlemskap
Mom.1 Som medlem i KAM kan antas:
 • Förbund som organiserar yrkesverksamma terapeuter med adekvat och gedigen utbildning inom komplementär- och alternativmedicin.
 • Yrkesverksamma terapeuter inom komplementär- och alternativmedicin.
 • KAM´s Vänner: Personer eller organisationer som vill stödja KAMs verksamhet.
Mom. 2 Medlemsansökan Förbund
Förbund inom komplementär- och alternativmedicin i Sverige är tillåtna att söka medlemskap i föreningen.
Medlemsförbund förbinder sig att ställa krav på att de enskilda yrkesverksamma terapeuterna har ansvarsförsäkring och följer KAM:s etiska regler samt ansvarar för att medlemmen lyder gällande regler för auktorisation, kvalitetssäkring och registerföring.
Varje medlemsförbund skall senast 2 månader innan årsmötet nominera minst en person för val till en styrelsepost.
Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig.
Styrelsen prövar, efter hörande med aktuella utskott, om det sökande förbundet är till gagn för föreningen. KAM:s styrelse beslutar i frågor om medlemskap.
Mom. 3 Medlemsansökan Yrkesverksam Terapeut
Yrkesverksam terapeut med godkänd basmedicinsk utbildningsnivå enligt KAM´s målbeskrivning om 30 respektive 60 poäng (tidigare 20 resp 40 poäng) är tillåten att söka medlemskap i föreningen.

Yrkesverksam terapeut förbinder sig att ha ansvarsförsäkring och följer KAM:s etiska regler.Yrkesverksam är den som ger behandling/konsultation mot betalning. Denne lyder vid varje tidpunkt under gällande lagar samt regler för auktorisation, kvalitetssäkring och registerföring.Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig.
Styrelsen prövar, efter hörande med aktuella utskott, om den sökande terapeuten är lämplighet som medlem.
KAM:s styrelse beslutar i frågor om medlemskap.
Mom. 4 Medlemsansökan KAM´s Vänner
Medlem i KAM´s Vänner är en person eller organisation som stödjer KAM´s verksamhet.
Medlem i KAM´s Vänner har ej rösträtt på årsmötet.
Mom. 5 Utträde
Utträde ur KAM sker vid årsskifte och anmäls skriftligen till styrelsen minst sex (6) månader, för förbund och minst en (1) månad för yrkesverksam terapeut och medlem i KAM´s Vänner, före utträdet.
 • Stadgade avgifter skall erläggas fram till tidpunkten för utträdet.
 • Den som utträtt ur föreningen äger inte rätt till någon del av föreningens tillgångar.
Mom. 6 Uteslutning Förbund
Medlemsförbund kan uteslutas ur föreningen av följande orsaker:
 • Fastställda avgifter har inte inbetalts inom angiven tid.
 • Medlemsförbund som har uppenbart brutit mot KAM:s stadgar eller på annat sätt skadat KAM eller yrkeskåren.
Beslut om uteslutning tas av KAM:s årsmöte/extra årsmöte efter hörande av styrelsen för berört medlemsförbund. Medlemsförbund, som uteslutits ur föreningen, förlorar därmed alla rättigheter i föreningen, samt inbetalda avgifter och äger inte rätt att återfå någon del av KAM:s tillgångar.
Mom. 7 Uteslutning Yrkesverksam Terapeut
Yrkesverksam terapeut kan uteslutas ur föreningen av följande orsaker:
 • Fastställda avgifter har inte inbetalts inom angiven tid.
 • Terapeuten har uppenbart brutit mot KAM:s stadgar eller på annat sätt skadat KAM eller yrkeskåren.
Beslut om uteslutning tas av KAM:s årsmöte/extra årsmöte efter hörande av den yrkesverksamma terapeuten. Terapeuten, som uteslutits ur föreningen, förlorar därmed alla rättigheter i föreningen, samt inbetalda avgifter och äger inte rätt att återfå någon del av KAM:s tillgångar.
Mom. 8 Uteslutning ur KAM´s Vänner
Medlem kan uteslutas ur föreningen av följande orsaker:
 • Person som uppenbart har brutit mot KAM:s stadgar eller på annat sätt skadat KAM eller dess ändamål.
Beslut om uteslutning tas av KAM:s årsmöte/extra årsmöte efter utredning av berörd person. Personen, som uteslutits ur föreningen, förlorar därmed alla rättigheter i föreningen, samt inbetalda avgifter och äger inte rätt att återfå någon del av KAM:s tillgångar.
§ 5 Avgifter
Medlemsavgifterna beslutas av årsmötet.
Medlemsavgift skall vara inbetald till KAM senast årsmötet, för att ha rösträtt.
 
§ 6 Årsmöte
Mom. 1 Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ

Ordinarie årsmöte skall äga rum före utgången av mars månad.

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen,

 • om extra ordinära frågor föreligger eller
 • om hälften av medlemsförbunden så kräver.
Vid extra årsmöte får endast i kallelsen angivna ärenden med skriftlig redogörelse upptas till behandling. Kallelse till extra årsmöte skall ske senast fyra (4) veckor innan mötet.
Vid årsmöte skall protokoll föras.
Mom. 2 Deltagare och befogenheter
Varje yrkesverksam terapeut som är medlem i föreningen har rösträtt på årsmötet.
Medlem i KAM´s Vänner har yttranderätt och förslagsrätt men ej rösträtt.
Mom. 3 Beslut
Omröstning och beslut vid årsmöte, och styrelsemöte sker öppet.
Val sker öppet om inte någon röstberättigad kräver annat.
Vid lika röstetal i fråga om val sker avgörande genom lottning.
Vid lika röstetal i övrigt har ordföranden utslagsröst utom i ärenden som avser stadgeändring, avgifter samt likvidations- och fusionsförfarande.
Varje ordinarie ombud har en (1) röst.Ombud får aldrig företräda med mer än en röst.
Mom. 4 Kallelse
Kallelse till årsmöte sker genom brev på posten. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen senast fyra (4) veckor före årsmöte.
Kallelse till extra årsmöte bör ske senast fyra (4) veckor före mötet.
Bilagor till möten bör skickas ut i god tid.
Mom. 5 Motioner
Motioner kan väckas av medlemsförbund eller yrkesverksam terapeut. Motioner ska vara KAM tillhanda senast 1 februari. Motioner som avser KAM:s stadgar dock senast 1 december före årsmötet.
Förslag till omfattande ändringar eller nya programförslag sändes ut i god tid före förbundens årsmöten.
Mom. 6 Val av ledamöter
Årsmötet väljer en styrelse som förutom ordföranden består av kassör, sekreterare och minst fyra (4) ledamöter samt två (2) suppleanter.

Kassör och sekreterare väljs på två år vid jämna årtal, ordförande och övriga fyra (4) ledamöter väljs på två år vid udda årtal. Suppleanter väljs på ett (1) år i taget.
Styrelsen skall bestå av medlemmar i KAM-anslutet förbund.
Undantag är att ordföranden kan vara utomstående..

Mom. 7 Val av valberedning
Valberedningen som består av tre (3) ledamöter, väljs på ett (1) år varav en sammankallande. Regleras i särskilt dokument ”Valberedningens arbete”.
Personer som ingår i valberedningen skall inte sitta i KAM:s styrelse.
Mom. 8 Föredragningslista
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 1. Årsmötet öppnas av Ordförande
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare för årsmötet
 3. Upprätta röstlängd
 4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 5. Beslut om årsmötets offentlighet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse för det gångna året
 8. Ekonomisk redovisning. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust, godkännande av budget
 12. Beslut om medlemsavgifter
 13. Beslut rörande arvoden och andra ersättningar till styrelsens ledamöter och andra förtroendevalda
 14. Av styrelsen hänskjutna frågor
 15. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
 16. Fastställande av utskottsorganisation och organisation för auktorisation och registerföring
 17. Val av ordförande
 18. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 19. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 20. Val av revisor jämte ersättare
 21. Anmälan av godkänd revisor
 22. Val av valberedning och sammankallande av denna
 23. Övriga ärenden, som anmälts vid dagordningens fastställande
 24. Nästa årsmöte
 25. Årsmötet avslutas
§ 7 Styrelse
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och minst fyra (4) ledamöter samt minst två (2) suppleanter.

Styrelsen skall bestå av minst en ledamot från varje medlemsförbund.
Suppleanter äger rätt att delta i förhandlingarna men ej i besluten. Vid förfall för ordinarie ledamot eller vid uppkommen vakans inträder suppleanter med beslutsrätt.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter, ordföranden inräknad, är närvarande och minst hälften av dessa är eniga.

Styrelsen utser representanter i av årsmötet inrättade utskott samt företrädare i samverkansorgan som svarar för auktorisation och registerföring av yrkesverksamma terapeuter.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör var för sig.

Vid styrelsemöten skall protokoll föras.

 
§8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
 
§ 9 Förvaltning och revision
Mom. 1 Handlingar
Det åligger styrelsen att senast en månad före årsmötet överlämna erforderliga redovisningshandlingar till revisorerna.
Mom. 2 Revision
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte en (1) revisor jämte ersättare för denna.

Det åligger revisorerna att:
Årligen i samråd med en av årsmötet vald godkänd revisor granska denna förvaltning samt att avge revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet, vilken skall tillställas styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet. Årsredovisning och revisionsberättelse skall senast 14 dagar före årsmötet skickas ut till förbunden.

 
§ 10 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Vid sistnämnda tillfälle krävs för giltig ändring att två tredjedelar (2/3) av det närvarande antalet röstberättigade medlemmarna därom förenar sig. Föreningens stadgar kan ändras och fastställas efter förslag från styrelsen, anslutet förbund eller av enskild förbundsmedlem. Förslag skall insändas senast 1 december året innan årsmötet. Förslag till sådan ändring skall före avgörandet ha varit remitterad till förbunden i god tid för att behandlas i de olika förbundens möten.
Minst tre månader bör förflyta mellan dessa årsmöten.
 
§ 11 Tvist
Vid tvist som ej kan lösas med förlikning mellan KAM, styrelseledamot, likvidator eller medlem, bör parterna välja varsin förlikningsman/skiljeman som i sin tur väljer en opartisk ordförande.
 ¨
§ 12 Upplösning
KAM kan upplösas om två på varandra följande ordinarie årsmöten med 2/3 majoritet beslutar det. Vid föreningens upplösning skall organisationens tillgångar, sedan alla skulder betalats, återföras till medlemsförbunden i förhållande till inbetalda avgifter under verksamhetsåret.