ANSÖKAN till KAM – Yrkesutövare

Nyfiken, här kommer mer…

Om du arbetar och är yrkesverksam inom komplementär- och alternativmedicin är du välkommen att ansöka om medlemskap i KAM, även om ditt yrkesförbund inte är medlem.
Tillsammans blir vi starkare, och vi har det roligare tillsammans med kollegor och varandra.

§ 4 Medlemskap
Mom.1 Som medlem i KAM kan antas:
2. Yrkesverksamma terapeuter inom komplementär- och alternativmedicin.

Mom. 3 Medlemsansökan Yrkesverksam Terapeut
Yrkesverksam terapeut med godkänd basmedicinsk utbildningsnivå enligt KAM´s målbeskrivning om 30 respektive 60 poäng (tidigare 20 resp 40 poäng) är tillåten att söka medlemskap i föreningen.
Yrkesverksam terapeut förbinder sig att ha ansvarsförsäkring och följa KAM:s etiska regler.
Yrkesverksam är den som ger behandling eller konsultation mot betalning. Denne lyder vid varje tidpunkt under gällande lagar samt regler för auktorisation, kvalitetssäkring och registerföring.
Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig.
Styrelsen prövar, efter hörande med aktuella utskott, om den sökande terapeuten är lämplig som medlem.
KAM:s styrelse beslutar i frågor om medlemskap.

Ansökan med presentation av yrkesverksam terapeut ska göras skriftligt och innehålla:

  • Din kontakt- och företagsinformation.
  • Kopior på dina betyg och intyg från din basmedicin och alternativmedicinska utbildning. Vidimera kopiorna av två personer.
  • Kopia på inbetalningskvittot till din ansvarsförsäkring, samt kontaktinformation om försäkringsbolaget.
  • Skicka därefter in dessa papper till KAMs kontor.
  • Betala medlemsavgiften på 200 kr till Pg. 486 14 88-7.

Vänligen skicka sedan underlagen per post till:
KAM – Kommittén för Alternativ Medicin
Box 1468, 114 79 STOCKHOLM

Tillsammans är vi starka!

Beräkning av KAM-poäng
Vi har anpassat studieplanen enligt ECTS (2007) poängsystem.
Enligt det systemet motsvarar 1,5 p heltidsstudier under en arbetsvecka eller 40 timmars studier inklusive självstudier. Normalt består läsåret av två terminer om 20 veckor vardera. Sålunda motsvarar ett års heltidsstudier 60 p. Sommarkurser kan tillkomma där heltidsstudier under sommaren är 15 p.