ANSÖKAN till KAM – FÖRBUND

Nyfiken, här kommer mer…

Här följer information om varför och hur ni ansöker om medlemskap i KAM. Som förbund får ni en ledamotplats i styrelsen, som ni själva tillsätter. Ni är delaktiga i remissvar, marknadsföringskampanjer, mässor, kongresser, nyhetsbrev, hemsida, sociala medier, debatter och mycket, mycket mer……

1. Medlemskap beviljas ett förbund som på seriös  och dokumenterad grund verkar inom komplementär- och alternativmedicin samt i övrigt bedöms kunna tillföra KAM ett gott samarbete. Förbundets medlemmar skall vara välutbildade i basmedicin och sina terapeutiska behandlingsmetoder. KAM:s styrelse beslutar om medlemskap.

2. Förbundet åtager sig därmed att bidra till branschens utveckling genom samverkan mellan de olika medlemsförbunden. Ett medlemsförbund har genom sitt medlemskap åtagit sig att eftersträva att upprätthålla sin egen höga kvalitet genom t ex:

att – bevaka utvecklingen inom sitt eget förbundsområde
att – informera KAM i det som kommer till förbundets kännedom om frågor som kan påverka                  branschens arbetsvillkor samt om betydelsefulla nyheter inom den egna terapin
att – deras medlemmar har en ansvarsförsäkring
att – yrkesutövarna i övrigt bedriver ett seriöst arbete
att – yrkesutövarna arbetar enligt KAM:s stadgar
att – förbundet och dess medlemmar följer KAM:s etiska regler
att – genom sina styrelsemedlemmar och förtroendevalda bidra till arbetet i KAM
att– informera sina medlemmar löpande om arbetet i föreningen

§ 4 Medlemskap
Mom.1 Som medlem i KAM kan antas:
1. Förbund som organiserar yrkesverksamma terapeuter med adekvat och gedigen utbildning inom komplementär- och alternativmedicin.

Mom. 2 Medlemsansökan Förbund
Förbund inom komplementär- och alternativmedicin i Sverige är tillåtna att söka medlemskap i föreningen.
Medlemsförbund förbinder sig att ställa krav på att de enskilda yrkesverksamma terapeuterna har ansvarsförsäkring och följer KAM:s etiska regler samt ansvarar för att medlemmen lyder gällande regler för auktorisation, kvalitetssäkring och registerföring.
Varje medlemsförbund skall senast 2 månader innan årsmötet nominera minst en person för val till en styrelsepost.
Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig.
Styrelsen prövar, efter hörande med aktuella utskott, om det sökande förbundet uppfyller kraven och är till gagn för KAM.

 1. Ansökan med presentation av förbundet ska göras skriftligt och innehålla:
  • Ansökan, kontaktinformation
  • Ert förbunds stadgar
  • Datum då förbundet bildades
  • Uppgifter om den typ av verksamhet som förbundets medlemmarna bedriver
  • Vilken basmedicinsk utbildning och nivå som krävs för medlemskap
  • Vilken terapiutbildning och nivå som krävs för medlemskap
  • Uppgifter om ansvarsförsäkring och andra försäkringar
  • Uppgifter om etiska regler
  • Vilka skolor som uppfyller förbundets krav
  • Uppgifter om antalet medlemmar- ev. olika medlemsformer, som ex.vis studiemedlemmar
  • Styrelsens sammansättning
  • Betalning av medlemsavgiften på 1000 kr till Pg. 486 14 88-7

Vänligen skicka sedan underlagen per post till:
KAM – Kommittén för Alternativ Medicin
Box 1468 114 79 STOCKHOLM

Tillsammans är vi starka!